FREE READ è წმინდა წყვდიადი

SUMMARY ´ NATURAL-TREATMENT.CO.UK ´ Levan Berdzenishvili

Stories of dissent resistance and survival from the Soviet gulagsBased on true events a thrilling marriage of reportage and lived experience Sacred Darkness tears apart the fabric of Russian Soviet repression with biting humor and wry insight Here are the stories of citizens who find themselves in extraordinary and remarkable conditions Iona the philosopher and bon vivant; Merab whose discourses. When the Soviet Union decided to put all it's political prisoners in the same gulag they made one of their biggest mistakes ever The Soviet state designed this institution as one of the harshest means of taking away liberty The author is taken to a gulag for political prisoners in Mordovia in the mid 80s fully expecting carnage Instead he finds himself surrounded by some of the brightest and most humorous minds in the Union Chapter by chapter Levan Berdzenishvili tells us a story of a different inmate be he Caucasian Baltic Ukrainian or Russian Every one of these men is either a distinguished scholar a master wordsmith or a technological geniuses Surrounded with comedians PhD holders some of the greatest dissidents linguists philosophers scientists and other genuieses Berdzenishvili has tells us of 3 great years of his life Cute at times very funny and uplifting memoir of life in a gulagI never thought i'd read a fun fun about gulags but here we go Small aside for readers thinking of getting this book you must know a little bit about GeorgianSoviet culture to read this or have to be prepared to find out before embarking on this short but sweet book as there are multiple allusions to Soviet culture that are important to the story

REVIEW წმინდა წყვდიადი

წმინდა წყვდიადიResemble those of Socrates; Irakli the learned classicist; Anderson the librarian; the gourmands Maximovich and Petrov; Kukharuk the barber These people and many form the unofficial aristocracy the intelligentsia of the gulag and with them serving a sentence for political agitation Levan Berdzenishvili to his surprise spends some of the most enjoyable and enlightening days of his lifeLevan Berd. uando ho lasciato il campo sono riuscito a portare via con me le lettere ricevute durante la detenzione; insieme alle mie formavano la grande epopea epistolare di un a contrastato Poi un brutto giorno sono andate distrutte ma il fatto di averle perdute non mi rattrista più hanno lasciato in me un ricordo luminoso come un'unica brevissima lettera che dice Ti ho trovato e rimarrò per sempre al tuo fiancoIlluminante e a tratti divertente memoir dell'autore dei tre anni 198487 trascorsi in un gulag sovietico Un'insolita Spoon River dedicata ai suoi compagni di prigionia A ognuno di loro Berdzenisvili dedica un capitolo Ognuno speciale ognuno in grado di insegnare ualcosa e capace di grande ammirazione Una chiara dimostrazione di resistenza attiva creativa fertile nutrire il pensiero per offuscare l'oscurantismo dell'oppressioneHegel ha scrittonel santo chiarore nell'alta pania della luce più pura s'intende assai poco e così oscurante che sembra regnare una santa tenebraConsigliato a chi come me ha voglia di conoscere un po' la meravigliosa terra georgiana

Levan Berdzenishvili ´ 1 FREE READ

FREE READ è წმინდა წყვდიადი Þ Stories of dissent resistance and survival from the Soviet gulagsBased on true events a thrilling marriage of reportage and lived experience Sacred Darkness tears apart the fabric of Russian Soviet repression with biting humor and wry insight Here are the stories of ciZenishvili bears witness to these remarkable lives Each chapter carries a single person’s name and his story Collectively these portraits create a multifaceted and vast picture of life in the Soviet Union and during its demise A nation seeks to suppress its brightest citizens to keep them locked away in the dark But in that darkness unbeknown to the jailor bonds stronger than walls are forming. წიგნის დასაწყისში თვითონ ლევან ბერძენიშვილი განმარტავს თუ რამ გადააწყვეტინა რომ დაეწერა თავიდან ბოლომდე თხრობა მიმდინარეობს იმ ადამიანებზე და იმ ადამიანების გარშემო მომხდარ ამბებზე რომლებთანაც ის ციხემ დააახლოვა წიგნი საინტერესოდ იკითხება და საშუალებას გაძლევს ცოტათი კიდევ უფრო გაიცნო ლევან ბერძენიშვილი